ماجرای ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام,میلاد امام حسن (ع)

ماجرای ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام
امام حسن(ع)، در سال سوم هجرت به دنیا آمد، و مشهور آن است كه این مولود فرخنده در شب نیمه ماه رمضان-بهترین ماههاى خدا-متولد شده، و البته در این باره در كتابهاى شیعه و سنت اقوال دیگرى هم نقل شده كه خلاف مشهور است (1) .


داستان ولادت و مراسم نامگذارى
و اما داستان ولادت به گونه rlm;اى كه در روایات شیخ صدوق(ره)در امالى و علل و عیون اخبار الرضا(ع)و روایات دیگر محدثین شیعه و اهل سنت آمده و از امام سجاد(ع) روایتrlm;شده این گونه است كه فرمود:

چون فاطمه(س)فرزندش حسن را به دنیا آورد، به پدرش على(ع) عرض كرد: نامى براى او بگذار، على(ع)فرمود: من چنان نیستم كه در مورد نامگذارى او به رسول خدا پیشى گرفته و سبقت جویم. در این وقت رسول خدا(ص)بیامد، و آن كودك را در پارچه زردى پیچیده، به نزد آن حضرت بردند.حضرت فرمود: مگر من به شما نگفته بودم كه او را در پارچه زردنپیچید؟سپس آن پارچه را به كنارى افكند و پارچه سفیدى گرفته و كودك را در آن پیچید، آنگاه رو به على(ع)كرده فرمود: آیا او را نامگذارى كرده rlm;اى؟
عرض كرد: من در نامگذارى وى به شما پیشى نمىrlm;گرفتم!
رسول خدا(ص)فرمود: من هم در نامگذارى وى بر خدا سبقت نمىrlm;جویم!


در این وقتrlm;خداى تبارك و تعالى به جبرئیل وحى فرمود كه براى محمد پسرى متولد شده، به نزد وى برو و سلامش برسان و تبریك و تهنیت گوى و به وى بگو: براستى كه على نزد تو به منزله هارون است از موسى، پس او را به نام پسر هارون نام بنه!

جبرئیل از آسمان فرود آمد و از سوى خداى تعالى به وى تهنیت گفت و سپس اظهار داشت: خداى تبارك و تعالى تو را مامور كرده كه او را به نام پسر هارون نام بگذارى. رسول خدا(ص)پرسید: نام پسر هارون چیست؟عرض كرد: <<شبر>>.فرمود: زبان من عربى است؟ عرض كرد: نامش را<<حسنrlm;>>بگذار، و رسول خدا(ص)او را حسن نامید. (2)


و در برابر این روایت، روایات دیگرى هم در كتابهاى علماى شیعه و اهل سنت آمده كه چون حسن(ع)به دنیا آمد، على(ع)او را<<حربrlm;>>نامید، و چون رسول خدا(ص)اطلاع یافتrlm;به على(ع)دستور داد آن نام را بهrlm;<<حسنrlm;>>تغییر دهد. (3)

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام,میلاد امام حسن (ع)


و یا اینكه على(ع)نام این نوزاد را<<حمزهrlm;>>گذارد و چون حسین به دنیا آمد نام او را<<جعفر>>گذارد، و پس از آن رسول خدا(ص)على(ع)راطلبیده و به او فرمود: به من دستور داده شده كه نام این فرزند خود را تغییر دهم، سپس به على(ع)دستور داد كه نام آن دو را<<حسنrlm;>>و<<حسینrlm;>>بگذارد، و على(ع)نیز به دستور آن حضرت عمل كرد. (4)


ولى همان گونه كه صاحب كشف الغمه گفته است، این مطلب بعید به نظر مىrlm;رسد، و خلاف مشهور و ضعیف است، و مشهور همان است كه در روایتrlm; بالا ذكر شد، و باقر شریف در كتاب حیاة الحسن این گونه روایات را از موضوعات و جعلیات دانسته و دلیل هایى بر این مطلب ذكر كرده كه بهتر استrlm;براى اطلاع بیشتر به همان كتاب مراجعه نمایید. (5)


و در روایات بسیارى از طریق اهل سنت آمده كه این دو نام شریفrlm;<<حسنrlm;>>و<<حسینrlm;>>در جاهلیتrlm; سابقه نداشته و از نامهاى بهشتى است، و متن یكى از آن روایات كه طبرى در كتاب ذخائر العقبى روایت كرده، این گونه است كه عمران بن سلیمان گفته:
<<الحسن و الحسین اسمان من اسماء اهل الجنة، ما سمیتrlm;بهما فى الجاهلیةrlm;>> (6)
(حسن و حسین دو نام از نامهاى اهل بهشت است كه در زمان جاهلیتrlm;سابقه نداشته است.)


انجام مراسم دینى و سنتهاى مذهبى
از جمله سنتهاى اسلامى درباره نوزاد، گفتن اذان و اقامه در گوش راست و چپ اوست كه رسول خدا(ص)این سنت را درباره این نوزاد عزیز انجام داد، و پس از اینكه او را به دست آن حضرت دادند، در گوش راستشrlm; اذان و در گوش چپ او اقامه گفت (7) .


و نیز براى نوزاد جدید عقیقه كرد(یعنى گوسفندى براى او قربانى كرد (8) و یك ران آن را به قابله داد، و در برخى از روایات است كه این كار را در روز هفتم انجام داد (9) .
و در روایت كلینى(ره)در كافى این گونه است كه پس از عقیقه این دعا را خواند:
<<.بسم الله عقیقة عن الحسنrlm;>>
(به نام خدا این عقیقهrlm;اى است از حسن.)
و به دنبال آن نیز این دعا را خواند:
<<اللهم عظمها بعظمه، و دمها بدمه، و شعرها بشعره، اللهم اجعله وقاءا لمحمد و آلهrlm;>> (10)
(خدایا استخوان آن در برابر استخوان این نوزاد، و گوشتش در برابر گوشت وى، و خونش در برابر خون او، و مویش در برابر موى او، خدایا آن را وسیله حفاظتى براى محمد و خاندانش قرار ده.)

و همچنین رسول خدا(ص)دستور داد موى سر نوزاد را در روز هفتم بتراشند و هم وزن آن نقره صدقه دهند، و سپس بر سر نوزاد<<خلوقrlm;>>-كه نوعى عطر مخلوط بوده-مالید، و به دنبال آن به عنوان مذمت از رسم و شیوه معمول آن زمان كه خون بر سر نوزاد مىrlm; مالیدند به اسماء كه راوى حدیث است فرمود: <<یا اسماء الدم فعل الجاهلیةrlm;>>
(اى اسماء مالیدن خون بر سر نوزاد از كارهاى زمان جاهلیت است!)


و در پارهrlm;اى از روایات اهل سنت آمده كه در روز هفتم مراسم ختنه نوزاد نیز انجام شد (11) ، ولى ظاهر روایات شیعه آن است كه از جمله مختصات ائمه دین(ع)آن بوده كهrlm;<<مختونrlm;>>(یعنى ختنه شده)به دنیا مىrlm; آمدند، جز آنكه به عنوان استحباب و سنت، صورتى (12) از این كار را انجام مىrlm;دادند. (13)

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام,میلاد امام حسن (ع)


و از جمله سنتهاى نوزاد در اسلام تعویذ او به دعاست، یعنى براى سلامتى و حفظ او از چشم زخم و شیاطین جنى و انسى به وسیله خواندن یا نوشتن دعا او را در پناه خدا قرار داده و به خدا مىrlm;سپارند.و طبق روایات بسیارى كه در كتابهاى شیعه و اهل سنت آمده، رسول خدا(ص)دو فرزند خود حسن و حسین(ع)را به این دعا تعویذ فرمود:


<<اعیذ كما بكلمات الله التامة من كل شیطان وهامة و من كل عین لامةrlm;>> (14)
(شما را پناه مىrlm; دهم به كلمات تامه و كامله پروردگار از هر شیطان بدخواهى و از هر چشم زخمى.)
و در روایت دیگرى است كه این گونه مىrlm;فرمود:


<<اعیذ كما من عین العاین و نفس النافسrlm;>> (15)
(شما را پناه مىrlm;دهم از چشم چشم زن، و نفس نفس زن.)


كنیه و القاب
و از جمله آداب و سنتهاى ولادت نوزاد پس از نامگذارى، تعیین كنیهrlm;براى اوست كه طبق حدیثى، امام باقر(ع)فرمود:
<<انا لنكنى اولادنا فى صغرهم مخافة النبز ان یلحق بهمrlm;>> (16)
(ما براى فرزندانمان در كودكى كنیه قرار مىrlm;ددهیم، از ترس آنكه مبادا در بزرگى دچار لقبهاى ناخوشایند گردند.)

و كنیه آن حضرت بر طبق روایات بسیارىrlm;<<ابو محمد>>بوده و كنیه دیگرى نداشته است.
و اما القاب آن حضرت بدین شرح است: سبط، زكى، مجتبى، سید، تقى، طیب، ولى.
و مرحوم اربلى در كتاب كشف الغمة پس از نقل كنیه و القاب آن حضرت از روى كتابهاى اهل سنت گفته است: مشهورترین این القابrlm;<<تقىrlm;>>است و بهترین و شایستهrlm;ترین آنها همان است كه رسول خدا(ص)او را بدان ملقب فرمود و آنrlm;<<سید>>است. (17)

به مناسبت شهادت امام محمد تقي علیه السلام

ویژه نامه شب های قدر و شهادت حضرت علی (ع)

ویژه نامه آغاز ماه مبارک رمضان

كه ,ع ,خدا ,فرمود ,روایات ,رسول ,رسول خدا ,خدا ص ,است كه ,على ع ,او را ,جاهلیتrlm سابقه نداشته

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

صادرات به عراق طراحی وب سایت خیز و حماسه هـزار و یک كتــاب My Exotic Odyssey دانلود جدیدترین آهنگ ها از تهران موزیک sazeh paidar china authentic wholesale jerseys & free shipping جستجوی تازه بازاریاب دیجی کالا